21+ | Warning: participation in the game may result in material losses. Playing drunk or depressed is unacceptable.

کارت های جادویی
در بی لوت و توتو21

با بازی کردن در توتو21 و بی لوت شزط های خود را دوبرابر-سه برابر- ده برابر کنید.   با بازی در توتو21 و بی لوت می توانید بدون در نظر گرفتن نتیجه بازی برد های بزرگی داشته باشید.

چه چیزی برای شما به ارمغان خواهند آورد و چه شکلی خواهند داشت کارت های جادویی شما

در این مسابقه کاربرانی که بالای 50 درام شرطبندی کرده اند می توانند شرکت کنند

در بازی بی لوت و توتو21 کارت های جادویی <شاه> و   کوئین   استفاده خواهند شد

اگر برای شما کارت جادویی <کوئین> بیفتد، شرطبندی شما دوبرابر خواهد شد، و بدون در نظر گرفتن نتیجه بازی به حساب کاربری شما، پس از اتمام بازی انتقال پیدا خواهد کرد
به طور مثال شما شرطبندی به میزان 500 درام انجام داده اید و برای شما کارت جادویی <کوئین> افتاده است. بونوس شما چنین محاسبه خواهد شد" درام 500x2=1000  

اگر برای شما کارت جادویی <شاه> بیفتد، شرطبندی شما چهاربرابر خواهد شد، و بدون در نظر گرفتن نتیجه بازی به حساب کاربری شما، پس از اتمام بازی انتقال پیدا خواهد کرد
به طور مثال شما شرطبندی به میزان 500 درام انجام داده اید و برای شما کارت جادویی <کوئین> افتاده است. بونوس شما چنین محاسبه خواهد شد"  درام 500x4=2000

اگر برای شما کارت های جادویی <شاه> و <کوئین> بیفتدبدون در نظر گرفتن اولویت، شرطبندی شما ده برابر خواهد شد، و بدون در نظر گرفتن نتیجه بازی به حساب کاربری شما، پس از اتمام بازی انتقال پیدا خواهد کرد 
به طور مثال شما شرطبندی به میزان 500 درام انجام داده اید و برای شما کارت های جادویی  <شاه> و <کوئین>افتاده است. بونوس شما چنین محاسبه خواهد شد" درام 500x10=5000 

TotoGaming می تواند با اعلام قبلی به کاربران   تعغییراتی در شرایط موجود ایجاد کند

  بر اساس مقرارات عمومی  Totogaming این امکان را دارد، کاربرانی که مرتکب هرگونه تخلفی شوند آن ها را از دوره مسابقات حذف و یا محدودیت هایی را ایجاد کند.