21+ | Warning: participation in the game may result in material losses. Playing drunk or depressed is unacceptable.

کشبک (بازگشت شرط بندی از دست رفته) پیشنهاد فوق العاده برای کسانی که علاقه مند ورزش هستند و در بخش ورزشی شرطبندی می کنند . این بونوس تا تاریخ 01.01.2019 فعال می باشد و با این بونوس شما می توانید 2-10% از مبلغ شرط های از دست رفته خود را بگردانید.
کشبک (بازگشت شرط بندی از دست رفته) برای همه رویدادهای بخش ورزشی لحاظ می شود.

کشبک (بازگشت شرط بندی از دست رفته) 5 نوع می باشد. با توجه به تعداد روزهای شرطبندی در ماه. تعداد شرطبندی ها و رویداد ها و بستگی دارد تعداد کل شرطبندی ها و مبلغ کل.

برای استفاده از بونوس در زمان مشخص شده کافیست تمامی شرایط را قبول و اجرا کنید.

انواع کشبک (بازگشت شرط بندی از دست رفته)
حداقل تعداد روزهای شرطبندی
حداقل تعداد رویدادها
حداقل تعداد شرطبندی ها
حداقل تعداد شرط ها در یک روز
مبلغ کل شرطبندی ها
مبلغ کل واریزی
کشبک برنز 2%
7 روز
20
20
1000 դ
2,000,000 դ
500,000 դ
کشبک نقره 4%
10 օր
50
50
1000 դ
5,000,000 դ
1,000,000 դ
کشبک طلا 6%
15 օր
100
100
1000 դ
10,000,000 դ
2,000,000 դ
کشبک پلاتین 8%
20 օր
200
200
1000 դ
25,000,000 դ
3,000,000 դ
کشبک وی ای پی 10%
25 օր
300
300
1000 դ
30,000,000 դ
5,000,000 դ

و اما بیشتر بدانید

کشبک برنز 2% (بازگشت شرط بندی از دست رفته) برای حداقل 7 روز و حداقل 20 رویداد مختلف برای بیش از 20 شرطبندی و مجموع مبلغ شرطبندی در روز بیش از 1000 درام باشد . مجموع مبلغ شرطبندی ها باید 2.000.000 درام و بیشتر باشد و اما مجموع مبلغ واریزی 500.000 درام.

برای مثال اگر شما در 7 روز ، روزانه حداقل 1000 درام بر روی رویدادها شرطبندی کنید و در ماه شما حداقل 20 شرطبندی داشته باشید بر روی 20 رویداد مختلف . مجموع مبلغ شرطبندی شما 2.500.000 درام باشد و مجموع برد شما 1.800.000 درام باخت شما برابر خواهد بود با 2.500.000-1.800.000=700.000 درام . در این صورت شما کشبک 2% دریافت خواهید کرد به مبلغ 14.000 درام.

 

کشبک نقره 4% (بازگشت شرط بندی از دست رفته) برای حداقل 10 روز و حداقل 50 رویداد مختلف برای بیش از 50 شرطبندی و مجموع مبلغ شرطبندی در روز بیش از 1000 درام باشد . مجموع مبلغ شرطبندی ها باید 1.000.000 درام و بیشتر باشد و اما مجموع مبلغ واریزی 5.000.000 درام.

برای مثال اگر شما در 10 روز ، روزانه حداقل 1000 درام بر روی رویدادها شرطبندی کنید و در ماه شما حداقل 50 شرطبندی داشته باشید بر روی 50 رویداد مختلف . مجموع مبلغ شرطبندی شما 5.700.000 درام باشد و مجموع برد شما 3.800.000 درام باخت شما برابر خواهد بود با 5.700.000-3.800.000=1.900.000 درام . در این صورت شما کشبک 4% دریافت خواهید کرد به مبلغ 76.000 درام.

 

کشبک طلا 6% (بازگشت شرط بندی از دست رفته) برای حداقل 15 روز و حداقل 100 رویداد مختلف برای بیش از 100 شرطبندی و مجموع مبلغ شرطبندی در روز بیش از 1000 درام باشد . مجموع مبلغ شرطبندی ها باید 2.000.000 درام و بیشتر باشد و اما مجموع مبلغ واریزی 10.000.000 درام.

برای مثال اگر شما در 15 روز ، روزانه حداقل 1000 درام بر روی رویدادها شرطبندی کنید و در ماه شما حداقل 100 شرطبندی داشته باشید بر روی 100 رویداد مختلف . مجموع مبلغ شرطبندی شما 12.000.000 درام باشد و مجموع برد شما 9.500.000 درام باخت شما برابر خواهد بود با 12.000.000-9.500.000=1.900.000 درام . در این صورت شما کشبک 6% دریافت خواهید کرد به مبلغ 150.000 درام.

 

کشبک پلاتین 8% (بازگشت شرط بندی از دست رفته) برای حداقل 20 روز و حداقل 200 رویداد مختلف برای بیش از 200 شرطبندی و مجموع مبلغ شرطبندی در روز بیش از 1000 درام باشد . مجموع مبلغ شرطبندی ها باید 3.000.000 درام و بیشتر باشد و اما مجموع مبلغ واریزی 25.000.000 درام.

برای مثال اگر شما در 20 روز ، روزانه حداقل 1000 درام بر روی رویدادها شرطبندی کنید و در ماه شما حداقل 200 شرطبندی داشته باشید بر روی 200 رویداد مختلف . مجموع مبلغ شرطبندی شما 28.000.000 درام باشد و مجموع برد شما 23.000.000 درام باخت شما برابر خواهد بود با 28.000.000-23.000.000=5.000.000 درام . در این صورت شما کشبک 8% دریافت خواهید کرد به مبلغ 400.000 درام.

 

کشبک وی ای پی (بازگشت شرط بندی از دست رفته) برای حداقل 25 روز و حداقل 300 رویداد مختلف برای بیش از 300 شرطبندی و مجموع مبلغ شرطبندی در روز بیش از 1000 درام باشد . مجموع مبلغ شرطبندی ها باید 5.000.000 درام و بیشتر باشد و اما مجموع مبلغ واریزی 30.000.000 درام.

برای مثال اگر شما در 25 روز ، روزانه حداقل 1000 درام بر روی رویدادها شرطبندی کنید و در ماه شما حداقل 300 شرطبندی داشته باشید بر روی 300 رویداد مختلف . مجموع مبلغ شرطبندی شما 34.000.000 درام باشد و مجموع برد شما 20.000.000 درام باخت شما برابر خواهد بود با 34.000.000-20.000.000=14.000.000 درام . در این صورت شما کشبک 10% دریافت خواهید کرد به مبلغ 1.400.000 درام.

 

به عنوان مثال : اگر در ماه مجموع مبلغ شرطبندی ها و مبلغ واریزی برای شرایط کشبک (بازگشت شرط بندی از دست رفته) خواصی کافی نباشد سپس شما کشبکی را دریافت خواهید کرد که تمامی شرط ها و قوانین رعایت شده باشد. برای مثال اگر شما در 10 روز 50 شرطبندی انجام داده اید بر روی 50 رویداد مختلف با 1.000.000 درام واریز ، در این صورت مجموع مبلغ شرطبندی به 5.000.000 درام نمی رسد ،در این صورت شما کشبک برنز 2% دریافت خواهید کرد به جای کشبک نقره 4%.

شرایط بونوس

کشبک (بازگشت شرط بندی از دست رفته) بر روی شرط های رویدادهای بخش ورزشی ، بازی های زنده قاعل می شود.

لطفا توجه داشته باشید که شرطبندی ها بر روی رویدادهای یک بازی به عنوان یک شرط محسوب می شود .

مبلغ کشبک برای هر ماه محاسبه می شود و به حساب کاربری شما در اولین روز هر ماه واریز خواهد شد.

بونوس از اولین روز هر ماه ساعت 08:00 بامداد تا اولین روز ماه اینده فعال خواهد بود.

بونوس تا تاریخ 01,01,2019 فعال خواهد بود.

یک روز کشبک (بازگشت شرط بندی از دست رفته) از ساعت 08:00 صبح همان روز تا ساعت 08:00 صبح روز بعد محاسبه می شود.

برای برداشت پول حاصل شده از کشبک (بازگشت شرط بندی از دست رفته) باید حتما ان را یک بار شرطبندی کنید.

شرکت توتوگیمینگ اجازه دارد هر لحظه بونوس را لغو کند. در صورت رعایت نکردن قوانین بونوس توتوگیمینگ می تواند بونوس را غیر فعال ارائه پاداش را لغو کند و در صورت لازم نیز حساب کاربر می تواند غیر فعال شود.