21+ | Warning: participation in the game may result in material losses. Playing drunk or depressed is unacceptable.

برای شرط های میکس دو پاداش در نظر گرفته شده است کشبک میکس و پاداش میکس. هنگامی که شما شرطبندی میکس انجام می دهید شما می توانید ازاین دو گزینه انتخاب کنید، ایا می خواهید بخشی از مبلغ شرط از دست رفته را برگردانید و یا می خواهید به مجموع برد شما مبلغ بونوس افضوده شود.

پاداش های ( کشبک میکس و پاداش میکس) فقط برای شرطبندی هایی به مبلغ 5000 درام که شامل حداقل 3 رویداد با ضریب هایی 1.5 و بیشتر می باشند قابل استفاده خواهند بود. پاداش ها برای شرطبندی های انلاین و همچنین شرط هایی که مراکز شرطبندی انجام شده اند فعال می باشند.